Vilkår kun hotell/hotellpakker

Kjøp av kun hotellopphold/hotellpakker er ikke omfattet av Pakkereiseloven eller Alminnelige vilkår for pakkereiser. Disse vilkårene gjelder for kjøp av kun hotellopphold/hotellpakker hos Apollo.

1.       Avtalen

Vilkårene gjelder for kjøp av kun hotellopphold/hotellpakker og regulerer avtalen mellom Apollo og kunden. Den som bestiller oppholdet – hovedbestiller – er bundet av avtalen når bestillingen er betalt iht. Apollos betalingsvilkår (se pkt. 3). Hovedbestiller aksepterer vilkårene på vegne av alle i reisefølget ved bestilling.

2.       Avtalen omfatter

Avtalen omfatter de tjenester og arrangementer som er avtalt mellom kunden og Apollo, og som fremgår av bekreftelsen/informasjonen under Mitt Apollo. Informasjon om hotellet (klassifisering, romtyper, fasiliteter, beliggenhet m.m.) er også en del av avtalen. Denne informasjonen er tilgjengelig på apollo.no. Videre er informasjon som oppgis i bestillingsdialogen en del av avtalen. Kunden er ansvarlig for å sette seg inn i all informasjon som kan ha betydning for bestillingen.

3.       Pris og betaling

Prisen som er oppgitt inkluderer obligatoriske skatter og avgifter. Vær oppmerksom på at det i flere land må betales en hotell- eller turistskatt pr. overnatting. Beløpet varierer mellom de ulike land og betales direkte til hotellet ved ankomst eller ved utsjekking. Tillegg for barn under 2 år (f.eks. babyseng, måltider o.l.) betales direkte til hotellet.

De fleste hotellbestillinger må betales i sin helhet ved bestilling, og er da bindende for kunden og Apollo. Bestillingen vil ikke bekreftes før betaling er gjort.

Unntak:

Noen hotellbestillinger forfaller først til betaling 7 dager før ankomst. Betalingsfristen fremgår av bekreftelsen som sendes på e-post. Er ikke bestillingen betalt innen forfall, vil hotellet automatisk bli kansellert.

Informasjon om betalingsfrister for de ulike hotellene oppgis i bestillingsdialogen.

Når bestillingen er gjennomført og betalt, sendes en bekreftelse til den e-post adressen som er oppgitt i bestillingen. Denne bekreftelsen må skrives ut og fremvises ved innsjekking på hotellet. OBS! Det er kun bekreftelsen som viser at hotellet er betalt som er gyldig dokumentasjon.

4.       Kundens informasjon ved bestilling

Navn på alle som omfattes av bestillingen skal oppgis i bestillingsdialogen. For hotelloppholdet utenfor Norge er det viktig at navnene samsvarer med hvordan navnene er skrevet i passet.

Videre skal hovedbestiller oppgi adresse, samt telefonnummer og e-postadresse som denne kan kontaktes på før og under oppholdet. Ev. endringer i kontaktinformasjon må meddeles Apollo umiddelbart.

Hovedbestiller er ansvarlig for at de øvrige i reisefølget er informert om all relevant informasjon for bestillingen, og har tilgang til dokumenter som gjelder denne. Videre er hovedbestillinger ansvarlig for at all informasjon som er oppgitt i bestillingen er korrekt. Uriktige eller ufullstendige opplysninger gir ikke grunnlag for kompensasjon eller erstatning.

Ev. endringer av bestillingen kan kun gjøres av hovedbestiller, og endringer av bestillingen foretatt av Apollo informeres til hovedbestiller som er ansvarlig for å formidle dette videre til de øvrige i reisefølget. Hovedbestiller er videre ansvarlig for betaling av bestillingen iht. betalingsbetingelsene.

Personer som bestiller må være over 18 år på bestillingstidspunktet. Ungdom under 18 år kan ikke bestille på apollo.no, men må ev. kontakte oss på telefon 21 01 75 40 for bestilling. Det må da foreligge en skriftlig tillatelse fra foreldre/foresatte som må sendes inn til Apollo. Fullmaktsskjema er tilgjengelig på apollo.no.

Vær spesielt oppmerksom på at enkelte land ikke aksepterer at unge under 21 år bor alene på hotellet uten foreldre/foresatte. Ev. aldersgrenser oppgis i hotellinformasjonen eller ved å kontakte Apollo på telefon 21 01 75 40 eller e-post: [email protected].

5.       Dokumenter og forsikringer

Kunden er ansvarlig for å fremlegge nødvendige dokumenter og pass (for reiser utenfor Norge) ved innsjekking på hotellet. Tap eller ekstra omkostninger forårsaket av kundens manglende dokumentasjon dekkes ikke av Apollo.

Kunden er selv ansvarlig for nødvendige forsikringer i forbindelse med bestillingen, og Apollos frivillige avbestillingsbeskyttelse kan ikke tegnes. Det anbefales at det tegnes nødvendige reise- og avbestillingsforsikringer.

6.       Avbestillingsregler

De fleste hoteller som må betales ved bestilling er ikke refunderbare ved avbestilling. Noen hoteller kan avbestilles mot et gebyr. Informasjon om avbestillingsregler for det enkelte hotell fås ved å kontakte Apollo (telefon 21 01 75 40/e-post: [email protected]).

7.       Partenes plikter

7.1   Apollos plikter

Apollo er ansvarlig for å levere produktet iht. den informasjonen som er gitt ved bestilling, ev. med endringer som er meddelt kunden innen ankomst.  Endringer eller forhold som har betydning for oppholdet skal meddeles kunden så snart som mulig.

Mindre endringer vil normalt ikke gi rett til å avbestille oppholdet, få nedsatt pris eller kompensasjon. Endringer som i noen grad får betydning for kundens opphold kan gi grunnlag for prisavslag eller kompensasjon. Vesentlige endringer gir kunden rett til å avbestille hotelloppholdet. Dette kan være endring til hotell eller rom av dårligere standard, eller manglende viktige fasiliteter (f.eks. handikaprom eller lignende).

Utover dette er ikke Apollo ansvarlig for sykdom, ulykke, skade eller lignende som påføres kunden under oppholdet. Oppholder kunden seg i utlandet, er det viktig at man retter seg etter de råd og anvisninger som blir gitt av landets myndigheter.  Kunden bør også sette seg inn i UDs informasjon om sikkerhetssituasjonen for norske reisende, samt hvilke reiseråd som til en hver tid gjelder. Dette finnes tilgjengelig på regjeringen.no/UDs reiseinformasjon.

7.2   Kundens plikter

Kunden skal under oppholdet følge de instrukser og regler som er gitt av Apollo, hotellet eller myndigheter. Kunden skal ikke opptre på en slik måte at det er til sjenanse eller medfører risiko for andre kunder, hotellets personale eller andre. Opptrer kunden på en slik måte og ikke følger advarsler som blir gitt, kan kundens opphold avsluttes eller nektes umiddelbart. I slike tilfeller har ikke kunden rett til refusjon eller erstatning, og er selv ansvarlig for eventuelle merkostnader som måtte påløpe.

Kunden kan gjøres erstatningsansvarlig etter vanlige erstatningsregler for skader forårsaket av kunden på eiendom som tilhører tredjepart, andre på hotellet eller Apollo.

8.       Apollos rett til å si opp avtalen

Apollo har rett til å si opp avtalen dersom vi ikke kan oppfylle avtalen som følge av ekstraordinære og uunngåelige omstendigheter, som f.eks. krig eller militære tiltak og aksjoner på reisemålet, sikkerhetsrisiko som terrorisme, naturkatastrofer (jordskjelv, flom o.l.), alvorlig sykdom på reisemålet o.l. Apollo skal underrette kunden så snart som mulig, og kunden vil få refundert det innbetalte beløpet.

9.       Feil og mangler

Avtalen omfatter oppholdet slik det fremgår av bekreftelsen, samt informasjon som er gitt på apollo.no, og ev. endringer som er av betydning for oppholdet og som er meddelt kunden innen ankomst. Oppstår det feil eller mangler under oppholdet, skal hotellet kontaktes om dette uten ugrunnet opphold. Dersom hotellet ikke løser problemet, må Apollo kontaktes snarest på telefon 21 01 75 40 eller e-post: [email protected].  Kunden har ikke krav på kompensasjon eller erstatning for feil og mangler som ikke er meddelt hotellet eller Apollo så snart dette har oppstått eller er oppdaget.

Reklamasjon på feil eller mangler som ikke lot seg løse av hotellet/Apollo under oppholdet, skal rettes skriftlig til Apollo ved å benytte skjemaet du finner på denne siden. Reklamasjonen skal sendes inn uten ugrunnet opphold.

10.   Håndtering av personopplysninger

DER Touristik Nordic AB, org.nr 556306-1653, (Apollo) ivaretar personvernet ditt. Du skal alltid kunne føle deg trygg når du oppgir personopplysninger til Apollo. Du kan lese mer om våre retningslinjer for personvern og vår personvernerklæring her.