Compliance (etterlevelse av regler)

For DER Touristik Nordic AB og dets datterselskap (i fellesskap ”Apollo”) er etterlevelse av regelverk og høy forretningsetikk viktig. Med dette menes blant annet at Apollo skal følge gjeldende lover og regler, og dessuten være en pålitelig og ansvarsfull arbeidsgiver, forretningspartner og leverandør av tjenester.

Etiske retningslinjer

Apollo er en del av det tyske REWE-konsernet – en av Europas ledende reise- og turismekonserner – og omfattes av konsernets Etiske retningslinjer.

Varsling

Varsling er en prosess som muliggjør at både ansatte og utenforstående kan rapportere uregelmessigheter av allmenn interesse som er koplet til Apollos virksomhet (for eksempel overtredelse av lover eller REWE-konsernets Etiske retningslinjer). Rapportering av slike uregelmessigheter kan gjøres gjennom Apollos web-baserte varslingsfunksjon Hintbox, eller ved å kontakte Apollos Compliance-avdeling eller eksterne Ombudsmann (se nedenfor).

Rapporter uregelmessigheter via Hintbox

Uregelmessigheter koplet til menneskerettigheter og miljø (uansett om uregelmessighetene gjelder Apollo eller andre deler av Apollos leverandørkjeder) kan også rapporteres direkte til REWE Group gjennom den separate LkSG-varslingsfunksjonen, som oppfyller rapporteringskravene i den tyske loven om tilbørlig aktsomhet i spørsmål om leverandørkjeder (LkSG – Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz). Vennligst observer at uregelmessigheter som rapporteres gjennom LkSG-varslingsfunksjonen blir håndtert av REWE Group sentralt (og ikke av Apollo).

Rapporter uregelmessigheter koplet til menneskerettigheter og miljø gjennom LkSG-varslingsfunksjonen

Uansett hva uregelmessigheten gjelder eller hvilken varslingsfunksjon du velger, er det ikke nødvendig med bevis for det mistenkte forholdet. All rapportering må dog gjøres i god tro.

Apollo oppmuntrer alle – både ansatte og utenforstående – til å rapportere faktiske eller mistenkte uregelmessigheter som berører Apollos virksomhet. Det er forbudt ved lov for Apollo (eller REWE-konsernet for øvrig) å utsette de som rapporterer for represalier som følge av rapporteringen.

Både Hintbox og LkSG gir mulighet for å rapportere forholdene anonymt.

Samtlige rapporter håndteres konfidensielt. Personopplysninger uten relevans blir fjernet og saken spares kun så lenge det er nødvendig.

Kontakt Apollos Compliance-avdeling

Har du spørsmål om etterlevelse av regler er du velkommen til å kontakte Apollos Compliance-avdeling:

·       E-post: [email protected]

·       Telefon: +46 8 673 84 90

Kontakt Apollos eksterne ombudsmann

Ønsker du heller å kontakte en person utenfor REWE-konsernet, kan du kontakte Andreas von Máriássy som er REWE-konsernets eksterne Ombudsmann:

·       Adresse: Altheimer Eck 13/II, 80331 München, Tyskland

·       E-post: [email protected]

·       Telefon: +49 89 23 66 790

Ombudsmannen er bundet av en lovbestemt taushetsplikt, og du kan velge å være anonym. Kontakt med REWE-gruppens ombudsmann skjer på engelsk eller tysk.

Spørsmål eller klager på reiser

For spørsmål eller klager på reiser (inkludert reklamasjoner) ber vi deg kontakte Apollos kundeservice.