Policys og retningslinjer

I mange år har Apollo gått inn for å minimere og helt eliminere eventuelle brudd på arbeids-, sosiale og miljømessige standarder i vårt leverandørnettverk. Våre retningslinjer danner et bindende rammeverk for våre kommersielle samarbeid. Våre policyer og mål beskrives bl.a. i vår oppførselskode for oss selv og våre leverandører, som både støtter selskapets samfunns- og miljøansvar.

Apollo arbeider kontinuerlig for å forbedre de sosiale og miljømessige forholdene i hele verdi- og leverandørkjeden.

Etiske retningslinjer - Code of Conduct

På reisemålene oppmuntrer Apollo alle samarbeidspartnere til å arbeide med bærekraft på en strukturert og velorganisert måte. Alle samarbeidspartene på reisemålene, hotellene og forvaltningsselskapene på reisemålene er forpliktet til å følge og respektere Supplier Code of Conduct. Det er en del av den kommersielle avtalen og eventuelle brudd kan føre til at samarbeidet opphører. De etiske retningslinjene inneholder paragrafer og regler om alt fra menneskelige rettigheter til henvisninger til internasjonale og nasjonale lover. De etiske retningslinjene inneholder også miljøkrav til alle samarbeidspartnere gjeldende energi- og vannforbruk, håndtering av kjemikalier samt dyrevern. I prinsippet kontrolleres alle hotell av den ansvarlige kontraktøren før et samarbeid innledes og Suppliers Code of Conduct ettergås nøye i sømmene på plass.

Arbeidsmiljøpolicy

Apollo etterstreber å skape et arbeidsmiljø der velvære er det naturlige og bevissthet rundt helserisiko. Jobben gjøres sammen med medarbeiderne og arbeidsmiljøet tilpasses medarbeidernes behov for å skape og opprettholde en sunn og sikke organisasjon .

Plan for å unngå diskriminering og krenkende behandling

Apollo fremhever de ansattes like rettigheter og muligheter. Alle individers likeverd danner grunnlaget for alt arbeid hos Apollo. Det råder nulltoleranse mot alle typer av diskriminering, trakasserier og fornedrende handlinger. Hensikten med denne planen er å støtte alle ansattes like rettigheter, uansett:

  • Kjønn
  • Transkjønnet identitet eller uttrykk
  • Etnisitet
  • Religion eller annet trossystem
  • Handikapp
  • Seksuell legning
  • Alder

Individuell utviklingspolicy

Apollo støtter individuell utvikling og satser på utdannelse og utvikling på læreplattformer, filmer, studiereiser til reisemål, workshops, dynamisk arbeidsmiljø med standups, retrospektiv og i IT-programmering to og to. Alt personale bør ha minst en årlig utviklingssamtaler og kontinuerlige 1 til 1-møter med sin sjef oppmuntres.