Menneskerettighetene og beskyttelse av barn

Ansvaret for at menneskerettighetene opprettholdes og etterfølges ligger ikke bare på staten. Også bedrifter er ansvarlige for å fremme og sørge for at beskytte menneskerettighetene respekteres. Bedriftene og industrien må sørge for at de ikke er delaktige i juridiske krenkelser av andre. Det gjelder også turisme og dennes komplekse verdikjede sammen med de utallige mengder av tjenesteleverandører og reisemål. Den må identifisere menneskerettighetene som omfatter bransjen og gradvis integrere dem i forretningsprosessene. DERTOUR Group har lagt ut på denne reisen  og vil drive en positiv utvikling og forbedre situasjonen for de berørte.

Menneskerettighetene

Apollos samarbeidspartnere på reisemålene forplikter seg i kontrakten å følge relevant lovgivning i sitt eget land. I tillegg til kontrakten signerer de Suppliers Code of Conduct, som omfatter områder som diskriminering, minstelønn og arbeidstider. Her kan du lese mer om DERTOURS engasjement for menneskerettighetene

 • Organisasjonsfrihet og rett til kollektivavtaler skal stå i samsvar med den relevante lokale lovgivningen.
 • Diskriminering basert på kjønn alder, religion, etnisitet, sosial bakgrunn, handikapp, nasjonalitet, medlemskap i fagforbund, politikk, seksuell legning eller lignende tolereres ikke.
 • Minstelønn eller industriens vanlige lønn må imøtekommes eller overstiges. Ingen ulovlige eller ikke autoriserte trekk i lønn er tillatt.
 • Arbeidstidene skal være innenfor lovens rammer og ifølge industriens regelverk.
 • Arbeidsrutiner eller forhold som strider mot grunnleggende rettigheter er ikke tillatt. Fysisk mishandling eller trusler om mishandling, seksuelt eller annet trakasseri samt andre former av skremselstaktikk er forbudt.
 • Et trygt og hygienisk arbeidsmiljø tilbys etter beste lokale standard. Adekvate grep tas for å forebygge ulykker og arbeidsskader.
 • Barnearbeid er forbudt – slik det er definert i loven i det aktuelle landet. Alle former for utnyttelse av barn er forbudt. Arbeidsvilkår som ligner slaveri eller er farlige for barns helse tillates ikke.
 • Alle former for tvangsarbeid er forbudt like så arbeide som strider mot grunnleggende menneskerettigheter.
 • I situasjoner der personalbosteder tilbys skal de holde en standard som følger den lokale lovgivningen.

Barns rettigheter

Barns rettigheter er særlig viktig hos Apollo og allerede i 2001 skrev Apollo under på de etiske retningslinjene, The Code. Det innebærer at Apollo forpliktet seg til å ha en policy mot barnesexhandel, at alt personale læres opp, kunder informeres om det som omfattes av barnesexhandel, at alle samarbeidskontrakter har en klausul, og at Apollo årlig rapporterer til ECPAT. Vi har også forpliktet oss til og implementert DERTOUR's retningslinjer for barns rett til beskyttelse, som kom i 2023.

Anmeld når et barn farer ille

Om du på reise er vitne til eller mistenker seksuelle overgrep på barn, politianmeld dette til det lokale politiet, en lokal barnerettsorganisasjon eller en ambassade. Reiser du med Apollo kan du gjøre en anmeldelse til Apollos personale. Du kan gjøre en anmeldelse direkte på MELD I FRA.

Mange land har nasjonale hotlines – spør din reisearrangør på plass, let etter informasjon på reisemålet eller spør på hotellet. Det viktigste er at du alltid melder inn om dine mistanker – så er det opp til politiet å undersøke og ta saken videre.

Norsk politi tar imot anmeldelse, også fra utlandet, på e-postadressen: [email protected]. I Bangkok, Thailand, er det også en nordisk politirepresentant som tar imot tips om seksuelle overgrep mot barn i Sørøst-Asia, først og fremst da overgriperen er fra ett av de nordiske landene. Politirepresentanten nås på: [email protected]
 

Oppgi så detaljerte opplysninger som mulig om

 • Hvorfor mistanken har oppstått
 • Sted for observasjonen (reisemål, hotell osv.)
 • Dato og tidspunkt for hendelsen
 • Beskrivelse av den mistenkte personen
 • Hvem det utsatte barnet er
 • Andre som gjort samme observasjon (vitner)

Korona-pandemien har forverret den økonomiske situasjonen i mange land. Mindre reiseaktivitet har medført store tap for de som driver innen turisme. Mange familier mistet inntekten sin, hvilket økte sårbarheten for de svakeste i samfunnet, fremfor alt barna. For første gang på to tiår øker barnearbeid igjen. Det er en økende risiko for at barn blir offer for seksualisert vold. Det er derfor reisearrangørene har et større ansvar enn noensinne. 

Våre samarbeidspartnere


 

SOS Barnebyer logo

SOS Barnebyer

Hvert år gir Apollo penger til SOS Barnebyers arbeid for barns rett til en trygg oppvekst. Du som reiser med Apollo kan også bidra med penger i forbindelse med din bestilling. I 2019 donerte Apollo sammen med våre kunder og partnere 800 000 kr til SOS Barnebyer. 

Vi retter en stor takk til de partnere som gjennom sin støtte bidro til å øke pengegaven, se listen over bidragsyterne her.  

Les mer om SOS Barnebyer»

         

ECPAT

I 2001 skrev Apollo under på en oppførselskode, The Code. Det innebærer at Apollo har bundet seg til å ha en policy mot barnesexhandel, å lære opp personale og informere kunder i saker som handler om barnesexhandel, samt at alle samarbeidskontrakter har en klausul vedrørende barnesexhandel. I tillegg rapporterer Apollo årlig til ECPAT.

Les mer om ECPAT »