Novair og bærekraft

Novair og bærekraft

Novair har, gjennom ulike prosjekter og oppdrag, arbeidet med bærekraft siden 2007. I dag har Novair den mest miljøeffektive flyflåten i Europa med sine nye A321neo. Novairs miljøarbeid har generelt hatt en fremtredende rolle i flyselskapet siden starten. Det gjøres et omfattende arbeid med å utvikle flyoperasjonene og å effektivisere luftrommet både på nasjonalt og europeisk nivå. Interne aktiviteter med fokus på drivstoffbesparing og reduserte karbondioksid utslipp har høyeste prioritet. Les mer om Novair her.

Effektivisering av luftrommet

Effektivisering av luftrommet handler om å finne den raskeste, korteste og mest effektive veien – arbeidet med dette skjer fortløpende og intensiveres i takt med at de bakkesystemene utvikles, og kan matche nåværende og framtidig teknikk om bord i flyene. Novair, som er et ungt og småskala flyselskap, bidrar med operasjonell ekspertise og sakkyndighet samt et innovativt syn som utfordrer tradisjonelle og konservative holdninger.

Effektivisering av luftrommet rundt Stockholm Arlanda Airport, gir en direkte og positiv påvirkning på den daglige driften. Novair bistår Swedavia og LFV aktivt i ulike prosjekter som berører ny luftromsutforming og nye kurvede fly prosedyrer til/fra Stockholm Arlanda Airport. Disse aktivitetene finansieres av Trafikverket.

Novair arbeider sammen med flere store flyselskap og flyprodusenter for strategisk å effektivisere luftrommet i Europa. Dette vil i 2019 foregå ved storskala demonstrasjonsflyvninger i Europa. Novair oppgraderer nå mykevarene om bord for å benytte ny teknikk som tidligere er tatt frem i SESAR programmet.

Do nothing

"Do nothing" scenario

Novair har lenge arbeidet med å redusere drivstofforbruket fra flyflåten. Diagrammet viser hvordan forbruket har sett ut de siste årene. Gul linje viser hvordan det hadde sett ut uten effektiviseringsarbeidet som ble gjennomført i 2017 ikke minst da flyflåten ble oppgradert med den nye Airbus 321neo

SESAR

Novair deltar i det europeiske forsknings- og utviklingsprogrammet SESAR (Single European Sky Air Traffic Management Research), som også inkluderer en implementeringsfase. Det er et unikt initiativ der hele Europas flyindustri har gått sammen for å modernisere og effektivisere den europeiske flytrafikken. Målet er å øke kapasiteten, minske miljøpåvirkningen og gjøre alle deler av flygningen så effektive som mulig.

Arbeidet drives gjennom ulike prosjekt som dekker samtlige deler av flytrafikksystemet; bakkesystemene, systemene om bord i flyet, prosedyrer, luftromsdesign med mer. For å forsikre oss om at sluttresultatet blir optimalt er det viktig at brukerne av luftrommet (blant annet flyselskapene) er involverte i hele prosessen.

Operasjonelle prosedyrer

På den flyoperasjonelle siden har Novair siden 2007 arbeidet med å utvikle, forbedre og effektivisere operasjonelle prosedyrer gjennom så kalte ”ECO-driving”, der forutsetninger er blitt lagt for at pilotene skal kunne fly så med så lite drivstoff som mulig.

Pilotene er opplært i ”Eco driving”, alle datasystem er trimmet, for eksempel er flyruten lagt slik at man flyr så rett som mulig. I kontakt med flytrafikkledelsen skapes forutsetninger for å fly ”så grønt som mulig” og utover dette har vekten av flyene og utstyret om bord kontinuerlig blitt redusert.

Det er ett pågående og dynamiske arbeid som etterhvert også har omfattet andre deler av selskapets virksomhet. For eksempel teknisk vedlikehold, kabinservice og flyruten samt kontinuerlig oppfølging og utvikling av arbeidsrutinen.

Grønne innflygninger

Sommeren 2009 ble Novair det første flyselskapet i Europa som gjennomførte grønne, kurvede innflygninger med flyene Airbus 321. Under en grønn innflygning flyr man med motorene på tomgang og unngår dermed gassutslipp og buldring i lav høyde. Flygeledelsen planlegger også innflygningene slik at man unngår kø i luften. På det denne måten kan opp mot 100 kilo drivstoff spares pr. innflygning, hvilket minsker karbondioksidutslippene betraktelig.

En kurvet innflygning kan bety at man tar en eller noen svinger den siste delen av innflygningen før landing i stedet for å fly en lengre strekning, for å kunne fly rett inn på rullebanen og dermed spare drivstoff. Den kurvede innflygningen bygger på GPS-navigering med høy presisjon. For å få best mulig innflygningsvei inkluderes informasjon om vindforholdene og andre parametere før innflygningen starter. På denne måten kan datasystemene om bord regne ut en så optimal vei som mulig.

Avslutningsvis introduserte Novair nye fly sommeren 2017 i form av A321neo, som har ca. 20 % forbedret drivstofforbruk pr. passasjerkilometer (0,02058 l/passasjer/km) sammenlignet med de tidligere flymaskinene (A321ceo). Denne utviklingen av flyflåten bidrar til at Novair i dag flyr med et av Europas mest miljøeffektive fly.